Garantievoorwaarden

Garantie, onderzoek en reclames

9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.

9.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door Gsm Reparatie Gorinchem Service in beginsel zullen zijn vervallen. Gsm Reparatie Gorinchem Service is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.

9.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft Gsm Reparatie Gorinchem Service een garantie van drie maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft Gsm Reparatie Gorinchem Service een garantie van drie maanden op de reparatie.

9.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien iDevices schade heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan iDevices wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan iDevices niet altijd zichtbaar is.

9.5 Indien het product of iDevices na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen, vervalt de garantie van drie maanden.

9.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat Gsm Reparatie Gorinchem Service het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

9.7 Garantie vervalt bij:

vallen, stoten, schade door beknelling ( zwarte inktvlekken en strepen op het scherm), waterschade en wanneer de telefoon is geopend door de klant zelf of een derde partij.