Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN Gsm Reparatie Gorinchem SERVICE & CONSUMENT

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Gsm Reparatie Gorinchem : Service locatie van Gsm Reparatie Gorinchem “(specifieke statutaire naam van dealer)” ; ‘klant’: de “(potentiële)” afnemer van zaken en/of diensten van Gsm Reparatie Gorinchem .

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle diensten en opdrachten die Gsm Reparatie Gorinchem ontvangt van zijn klant, inclusief de diensten via de website www.iphonerepairservice.nl, waarbij Gsm Reparatie Gorinchem als leverancier van reparaties aan iDevices optreedt.

2.2 Gsm Reparatie Gorinchem “(specifieke statutaire naam van dealer)” werkt met/onder de formule Gsm Reparatie Gorinchemgsm . Gsm Reparatie Gorinchem is onderdeel van Gsm Reparatie Gorinchem Nederland. Er wordt alleen een overeenkomst gesloten met Gsm Reparatie Gorinchem “(specifieke statutaire naam van dealer)”. Er komt uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand met de eigenaar van de formule Gsm Reparatie Gorinchem of Gsm Reparatie Gorinchem Nederland en er kunnen door Gsm Reparatie Gorinchem “(specifieke statutaire naam van dealer)” ook geen rechten en verplichtingen worden aangegaan namens anderen, die handelen onder de naam Gsm Reparatie Gorinchem .

2.3 Gsm Reparatie Gorinchem heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. Deze bepaling kan worden verwijderd. Dit recht heb je altijd, maar dit geldt alleen voor toekomstige overeenkomsten en niet voor de bestaande.

2.4 De tussen de klant en Gsm Reparatie Gorinchem gemaakte afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen om van toepassing te zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Gsm Reparatie Gorinchem zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en toebehoren. Gsm Reparatie Gorinchem heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Gsm Reparatie Gorinchem alvorens tot levering over te gaan eerst contact op. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zoals vermeld op de website www.gsmreparatiegorinchem.nl zijn leidend voor de dienstverlening, behoudens het geval dat er sprake is van een kennelijke fout.

3.2 Een overeenkomst tussen Gsm Reparatie Gorinchem Service en de klant komt tot stand nadat de klant zijn iDevices overdraagt aan Gsm Reparatie Gorinchem voor inspectie en of reparatie, zulks in de breedste zin des woords.

3.3 Door Gsm Reparatie Gorinchem opgegeven of met de klant schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. Gsm Reparatie Gorinchem is niet aansprakelijk voor enige vertragingsschade.

3.4 De administratie van Gsm Reparatie Gorinchem geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Gsm Reparatie Gorinchem verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Gsm Reparatie Gorinchem verrichte leveringen. Partijen komen overeen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 4. Onderzoek: schade aan toestel, inspectiekosten

4.1 Na inspectie van het te repareren product, wordt door Gsm Reparatie Gorinchem een prijsopgave gedaan. De klant kan besluiten om af te zien van de reparatie van het product. In dat geval is de klant alleen de inspectiekosten van € 29,00 verschuldigd.

4.2 Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd, is niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de inspectie functieverlies van het product optreedt. Gsm Reparatie Gorinchem aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 5. Prijzen/tarieven

Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Gsm Reparatie Gorinchem zijn in Euro’s exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Levering

6.1 Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats in de shop’s van Gsm Reparatie Gorinchem , waar de opdracht door de klant is verstrekt.

6.2 Gsm Reparatie Gorinchem zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Gsm Reparatie Gorinchem .

6.3 Alle door Gsm Reparatie Gorinchem geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Gsm Reparatie Gorinchem tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Gsm Reparatie Gorinchem jegens de klant mocht krijgen wegens tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen jegens Gsm Reparatie Gorinchem .

Artikel 7. Retentierecht

Gsm Reparatie Gorinchem kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de klant onder zich heeft, zolang de door Gsm Reparatie Gorinchem geleverde goederen of diensten niet volledig door de klant zijn betaald en zulks een de klant toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de klant krachtens enige overeenkomst, c.q. deze algemene voorwaarden, jegens Gsm Reparatie Gorinchem verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 8. Retour iDevices

Indien een iDevices wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gsm Reparatie Gorinchem schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Gsm Reparatie Gorinchem de klant hiervan in kennis stellen.

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.

9.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door Gsm Reparatie Gorinchem Service in beginsel zullen zijn vervallen. Gsm Reparatie Gorinchem is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.

9.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft Gsm Reparatie Gorinchem een garantie van drie maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft Gsm Reparatie Gorinchem een garantie van drie maanden op de reparatie.

9.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien iDevices schade heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan iDevices wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan iDevices niet altijd zichtbaar is.

9.5 Indien het product of iDevices na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen, vervalt de garantie van drie maanden.

9.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat Gsm Reparatie Gorinchem het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

Artikel 10. Dataverlies

De mogelijkheid bestaat dat er door het onderzoek of door de reparatie dataverlies optreedt. De klant dient daarom, voordat het product voor onderzoek of reparatie wordt aangeboden, te zorgen voor een back-up van de gegevens. Voor het eventuele verlies van data, in welke vorm dan ook, is Gsm Reparatie Gorinchem niet aansprakelijk.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Services locatie van Gsm Reparatie Gorinchem aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Gsm Reparatie Gorinchem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gsm Reparatie Gorinchem is uitgegaan van door of namens de Gsm Reparatie Gorinchem verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 Gsm Reparatie Gorinchem is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gsm Reparatie Gorinchem aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover Gsm Reparatie Gorinchem in verzuim is en voor zoveel deze kosten aan Gsm Reparatie Gorinchem toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5 Gsm Reparatie Gorinchem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.6 Indien Gsm Reparatie Gorinchem aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gsm Reparatie Gorinchem beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.7 De aansprakelijkheid van Gsm Reparatie Gorinchem is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gsm Reparatie Gorinchem of zijn eventuele leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Betaling, contractuele rente en incassokosten

Gsm Reparatie Gorinchem levert in beginsel niet op krediet. De betaling dient voor de geleverde diensten en/of producten direct bij de aflevering te worden gedaan door middel van een contante betaling of een pinbetaling.
Indien Gsm Reparatie Gorinchem echter akkoord gaat met een levering op krediet, dient de betaling zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk tien dagen na factuurdatum.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, overeenkomstig de geldende regels van de Wet Incassokosten, ook de incassokosten voor rekening van de klant.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gsm Reparatie Gorinchem partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.